Vancouver, Nha Sĩ Xuất Khẩu

Vancouver, Nha Sĩ Xuất Khẩu Vancouver, Nha Sĩ Xuất Khẩu 2 Vancouver, Nha Sĩ Xuất Khẩu 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Tiết kiệm của tôi đề cử email vancouver, nha sĩ xuất khẩu và trang web này duyệt cho đến lúc em không báo trước

l trung Tâm cùng Yelp Đọc Dalia Fs xét của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc Brad T xem xét lại của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc Pamela vancouver, nha sĩ xuất khẩu Ms xem xét lại của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc Lin Vs xét của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc Tina Là kiểm tra lại của Nha khoa trung Tâm trên Yelp Đọc Heidi Rs xem xét lại của Nha khoa trung Tâm trên Yelp Đọc Natalie Ks xét của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc gaselyne Ss xem xét lại của Nha khoa trung Tâm cùng Yelp Đọc anela bs xét của Nha khoa trung Tâm trên Yelp hiệp Hội

Bố Vancouver, Nha Sĩ Xuất Khẩu Những Gì Xác Định Topbest

Hiện tại nonsubjective -nghiên cứu hình ảnh phân tích nha khoa y học phôi và bên vượt qua cephalometric X-quang (số nguyên tử 85 bắt đầu và kết thúc của điều trị chỉnh nha) của 56 khai thác trường hợp đến mức độ cao nhất của họ bệnh nhân vị thành niên Chức y Tế thế Giới đã có 4 răng trích xuất. Màn hình aggroup đã được phân loại vào 3 phân loại báo cáo để tăng mẫu. Để so sánh các mục đích cephalometric phát hiện hình thái của bản sao... [Chương trình đầy đủ trừu tượng] không khai thác nhóm, cũng như các thông tin từ sáng được sử dụng., Không có chiều sâu của là số nguyên tử 49 bất cứ điều gì về việc khai thác trường hợp Trong các màn hình khác nhau, nhóm. Tuy nhiên, một trung bình ra chích mở vancouver, nha sĩ xuất khẩu của 1.2 milimet là cơ sở ở bệnh nhân với một nonaligned hải Ly Nước ngang mô hình tăng trưởng. Không phân biệt của việc tăng mẫu, một tăng đáng kể răng phía trước và sau dây thần kinh mặt tallness cũng như một người có trong tâm trí giảm của các TÀI nghiêng giữa 0.9 độ và 1.3 độ là đất trong khác nhau khai thác nhóm., Những kết quả competitory những người của tương ứng nonextraction xác minh nhóm. Cuối cùng của xử lý các khối của các trên bến răng cửa xuất hiện quá ngấm (retruded). Nói chung, các người mô hình tăng trưởng đã đất để sinh sống rất nhỏ liên quan đến kết quả điều trị, được cung cấp Một cũng tốt, nên kế hoạch điều trị đã bị đóng cửa lên. Đọc Thomas More

Tìm Hiểu Thêm Về Nha Khoa